مقالات آموزشی

ارورهای کولر گازی سامسونگ

مقالات آموزشی

ارورهای کولر گازی سامسونگ

ارور کولرگازی سامسونگ ۱۲۰۰۰ – ۱۸۰۰۰ – ۲۴۰۰۰

E1: اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد، مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E2: مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد، مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E3: علت خطا خرابی فن یونیت داخلی تعویض فن و در آخر خرابی از برد، مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E6: این ارور مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک شما

تمامی چراغ ها روشن است: زمانی که تمام چراغها روشن شده است دستگاه نیاز به کد دارد.

 

ارور کولرگازی سامسونگ ۴۵۰۰۰ ایستاده

E1: خطای سنسور یونیت داخلی می باشد، خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E5: علت خطا از خرابی سنسور لوله یونیت داخلی، مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E6: مشکل خطا خرابی سنسور لوله یونیت داخلی، مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ارور کولرگازی سامسونگ ۵۰۰۰۰ ایستاده Queen

E1: خطای سنسور محیط یونیت داخلی می باشد، خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

EE-00: نقص در برق یونیت داخلی دستگاه

EE-01: اشکال در برق یونیت خارجی

E5: علت خطا از خرابی سنسور لوله اوپراتور، مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E6: مشکل خطا خرابی سنسور کندانسور یونیت خارجی، مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

ER: مشکل در کابل ارتباطی بین یونبت خارجی و یونیت داخلی دستگاه، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

EB: محل بستن فازها در یونیت بیرونی مشکل دارد.

ED: این ارور مربوط می شود به مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

EA: مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ارور کولرگازی سامسونگ ۵۰۰۰۰ سه فاز Mirage

E1 01: مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E1 21: علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی، مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود، تعویض سنسور و در آخر خرابی برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E1 22: این خطا مربوط است به سنسور لوله ورودی اوپراتور، بررسی مقدار اهم سنسور تعویض سنسور، سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E1 54: اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد، سوختگی فن، سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E1 62: مشکل این ارور از حافظه دستگاه EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد، کد گذاری شود و در نهایت تعویض مدار برد داخلی، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E1 63: دستگاه نیاز به کد مجدد دارد.

E1 86: پیغام این خطا از MPI.

E4 25: علت خطا از ترتیب فازها ۳ فاز می باشد فازها باید جا به جا شود.

 

ارور کولرگازی سامسونگ Multipanel Classic

t 0: علت خطا مربوط است به سنسور محیطی کندانسور، سیم های ارتباطی به سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

t A: اشکال خطا مربوط است به سنسور لوله کندانسور A، بررسی سنسور و مقدار اهم آن، سیم کشی بررسی شود، تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

t b: این ارور از سنسور لوله کندانسور B می باشد، بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن، سیم کشی بررسی شود و در آخر اشکال از مدار برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

t c: پیغام این خطا مربوط می شود به سنسور لوله کندانسور C، بررسی سنسور و مقدار اهم آن، سیم کشی بررسی شود، تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

A: علت خطا مربوط است به کارکرد یونیت در حالت تست.

B: اشکال این خطا از کارکرد یونیت در حالت تست B است.

C: این ارور مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست C می باشد.

CA: شرح کارکرد یونیت a در وضعیت تست صحیح می باشد.

CB: شرح کارکرد یونیت b در وضعیت تست صحیح می باشد.

CC: شرح کارکرد یونیت c در وضعیت تست صحیح می باشد.

CO: علت خطا از ارتباط فرمان بین یونیت خارجی و تمام پنل ها، بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

G: مشکل این ارور از کمبود گاز مبرد می باشد.

AC: این خطا مربوط است به بالا بودن دمای کندانسور A

GC: اشکال این خطا مربوط می شود به بالا بودن دمای کندانسور B

 

ارور کولرگازی سامسونگ مدل کریستال

E121: اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد، مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد ار برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E122: مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد، مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E154: اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد، سوختگی فن، سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E162: علت خطا از مدار برد اصلی EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد.

E142: ین خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج، مقدار اه سنسور بررسی شود، تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E186: پیغام این خطا از MPI.

 

ارور کولرگازی ایستاده سامسونگ مدل waltz nova 30kbtu

E1 01: این ارور مربوط می شود به مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E1 21: علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی، مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود، تعویض سنسور و در آخر خرابی برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E1 22: مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد، مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E1 42: این خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج، مقدار اه سنسور بررسی شود، تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E1 54: اشکال ارور از موتور فن یونیت داخلی می باشد، سوختگی فن، سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E1 62: این ارور مربوط می شود به مدار برد  EEPROM دستگاه برد اصلی یونیت.

E1 63: این خطا از پارامتر در برد EEPROM دستگاه می باشد پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد، خرابی مدار برد الکترونیک، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E1 93: این خطا مربوط می شود به سیگنال برد نمایشگر مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E1 94: پیغام خطا از سیگنال برد اصلی داخلی مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E2 37: مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد، خرابی سنسور کندانسور، مقدار مقاومت سنسور کندانسور بررسی شود و در آخر خرابی برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E4 79: علت خطا از ارتباط فرمان یونیت داخلی با یونیت خارجی، بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد، فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

promotion performance review ringsidetalent 1024x683 -
لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.
×